pictoright
bok
dupho
platform bk
kunstenbond
bno
bbk
nvj-nvf
 cover
Auteurs
contracten
recht

Lobby voor wijziging van de Wet Auteurscontractenrecht

De Wet Auteurscontractenrecht is in 2015 ingevoerd om de contractuele positie van makers te versterken. Omdat dit in de praktijk nog niet goed werkt, is de overheid een proces gestart om de wet aan te scherpen. De Federatie Beeldrechten praat mee over de aangepaste inhoud om ervoor te zorgen dat die beter afgestemd wordt op de beroepspraktijk van visuele makers.

De Wet Auteurscontractenrecht (Wet ACR) heeft als doel makers te beschermen tegen scheve machtsverhoudingen bij de exploitatie van hun werk. In de wet staat dat makers recht hebben op een billijke vergoeding, dat ze overeenkomsten mogen ontbinden bij onredelijke contractvoorwaarden en dat ze recht hebben op een extra vergoeding als hun werk een bestseller blijkt te zijn. Exploitanten moeten makers volgens het auteurscontractenrecht ook informeren over de manier waarop hun werk geproduceerd of gepubliceerd wordt. En als dat allemaal niet vanzelf gaat, moeten makers terecht kunnen bij een geschillencommissie.

Meepraten over aanscherping

Maar in de praktijk blijken deze doelstellingen niet gehaald te worden. Na een evaluatie in 2020 is vanuit beroeps- en auteursrechtenorganisaties een aantal aanbevelingen gedaan om de Wet ACR beter te laten werken. Inmiddels heeft minister Dekker het proces voor een wetswijziging in gang gezet. De Federatie Beeldrechten volgt alle ontwikkelingen hieromtrent op de voet en vertegenwoordigt de stem van de beeldmakers in het debat rondom de voorgestelde aanpassingen.

STAND VAN ZAKEN

30 jun. 2022 - 10:00

Reactie consultatie Federatie Beeldrechten

Vandaag is de reactie van de Federatie Beeldrechten op de consultatie voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht online gezet.

Wij stellen een relatief kleine wijzing voor in artikel 25. In dit artikel werd al vastgesteld dat de maker recht heeft op een redelijke vergoeding bij exploitatie van het beeld door derden, bijvoorbeeld door een uitgeverij.

Maar deze wet omvat nog niet het gebruik door zogenaamde eindgebruikers. In ons antwoord benoemen we hier enkele voorbeelden van en vragen we de minister om artikel 25c en d Aw ook van toepassing te laten zijn in dergelijke situaties. Dit zou ervoor zorgen dat makers altijd recht hebben op een redelijke vergoeding bij het gebruik van het beeld dat zij gecreëerd hebben.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grafisch ontwerper die een huisstijl maakt voor een start-up voor een zeer gereduceerd tarief. De start-up groeit binnen no-time uit tot een grote organisatie en de huisstijl wordt wereldwijd gebruikt door een heel concern aan bedrijven. De door ons voorgestelde aanpassing geeft de grafisch ontwerper wettelijke basis om een beroep te doen op een redelijke vergoeding.

Lees hier de volledige reactie op de consultatie.

4 apr. 2022 - 09:43

Consultatie online

Vandaag is het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht online gezet ter consultatie. Dat betekent dat iedereen hierop kan reageren.

Een aantal door de minister voorgestelde wijzingen:

  • Bij exploitatieovereenkomsten mag het honorarium voor de werkzaamheden en de auteursrechtelijke vergoeding voor het gebruik van het werk niet meer in één ongespecificeerd bedrag worden samengevoegd.

  • Exploitanten die subsidie van de overheid ontvangen, worden verplicht zich aan te sluiten bij de geschillencommissie.

  • Voor filmmakers wordt de billijke vergoeding bij bepaalde vormen van video on demand voortaan geïncasseerd via verplicht collectief beheer.

De Werkgroep Auteurscontractenrecht van de Federatie Beeldrechten bestudeert het voorontwerp en zal hier een reactie op geven.